Internetska stranica www.modusinternational.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Modus International grupa d.o.o. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.modusinternational.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Web Shopa MODUS i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.modusinternational.hr (dalje u tekstu: Web Shop MODUS) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

 

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.modusinternational.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Web Shopa MODUS bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Web Shopa MODUS u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Web Shopa MODUS vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Web Shopa MODUS ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

 

Modus International grupa d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Modus International grupa d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa MODUS, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.  Modus International grupa d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa MODUS u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Web Shop MODUS te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

 

Modus International grupa d.o.o. nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Web Shopa MODUS, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Web Shopa MODUS. Korištenjem sadržaja Web Shopa MODUS korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

 

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE 

 

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama Web Shop MODUS, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Web Shopa MODUS, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Modus International grupa d.o.o. Usluge Web Shopa MODUS zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način, te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) Web Shopa MODUS, tvrtka Modus International grupa d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje Web Shop MODUS.

Korištenje usluga Web Shopa MODUS odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa MODUS od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, jer u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Modus International grupa d.o.o. ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

 

 

KORIŠTENJE STRANICA www.modusinternational.hr  I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

 

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Web Shopom MODUS, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Modus International grupa d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

 

 

REGISTRACIJA I KREIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA

 

Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Web Shopa MODUS, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u Web Shop MODUS nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja spram onih Kupaca koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima tvrtku Modus International grupa d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje Web Shopa MODUS za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici Web Shopa MODUS dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke, te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene.  Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Modus International grupa d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.  Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Ukoliko korisnik koristi Web Shop MODUS kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

 

Ovi Uvjeti su objavljeni   2. prosinac 2015. godine na www.modusinternational.hr

 

 

The websites www.modusinternational.hr and its subsites, including https://modusinternational.hr/modus-health-card-tourist-pass/, are owned and operated by Modus International Group Ltd. which provides services and content regulated by these Terms of Use (hereinafter: Terms). By using MODUS Web Shop and all associated sites and services that belong to the domain www.modusinternational.hr (hereinafter referred to as MODUS Web Shop) it is understood that all users are familiar with these terms, and that they fully understand and accept the same.

 

In the event of access and / or use of the domain www.modusinternational.hr , and all associated sub-domains and related content (such as photos, text, graphics, images and data), applications, software and services enabled through the MODUS Web Shop – regardless of means of use – the user expressly consents, without restriction or reservation, to the use and usage of MODUS Web Shop in accordance with these Terms, regulating all legal relations arising out of or resulting from the use / usage of MODUS Web Shop are carried out in accordance with these Terms. Users are required to regularly check the Terms and believes that users are using MODUS Web Shop, or any portion thereof, at any time, to meet with the current Terms of Use, and that they have understood and accepted them in full. Users themselves are responsible for the consequences of non-compliance with provisions of the Terms.

 

Modus International Group reserves the right to modify these Terms at any time without prior notice and will not be responsible for any consequences resulting from such changes. These changes come into force upon publication on the website.

 

Modus International Group reserves the right to discontinue content changes (offers) as well as all services and sub-pages that are part of MODUS Web Shop, without prior notice and will not be responsible for any consequences resulting from such changes. These changes come into force upon publication on the website. Modus International Group is entitled to change, restrict or terminate services of MODUS Web Shop at any time, without prior notice, including partially or completely restrict access to MODUS Web Shop and the provision of certain services in case of violation of these Terms.

 

Modus International Group is not responsible for any form of damage in any way arising from, or in any way related to the use of MODUS Web Shop, and/or for any damage that may arise to visitors, or any third party, in connection with the use or misuse of the content on MODUS Web Shop. Users accepts all risks arising from the usage of MODUS Web Shop.

 

 

 

CONTENT, SERVICES AND APPLICATIONS

 

All content that is displayed or located on MODUS Web Shop, including published text, graphics, illustrations, photographs, documents, data and information, shall not be reproduced, distributed or in any way used in a manner that is contrary to these Terms.

In particular, it is forbidden to copy, modify, publish, transmit, sell, display or in any way exploit the content and / or visual identity of MODUS Web Shop, except when the possibility is provided within these Terms or is the result of prior approval by Modus International Group. MODUS Web Shop services are forbidden for use with commercial intent, by any means, and / or to be used in any way that is contrary to these Terms. Storage, reproduction of any kind, or the copying of the content of this site and its subpages, for any purpose, and in any way, is prohibited.

 

In the event of illicit, unauthorized and / or illegal use of any content (text, photos, etc.) on MODUS Web Shop, Modus International Group reserves the right to claim damages and to institute civil and criminal proceedings against persons or business entities, which misuses MODUS Web Shop content illegally or otherwise not in accordance with these Terms

 

The use or consumption of MODUS Web Shop services shall be granted only to adults. The usage and the use of MODUS Web Shop by children is permitted only under the supervision of parents and / or guardians, who assume all rights and obligations resulting from such usage, whilst Modus International Group is not responsible for the possible consequences of such use.

 

 

USE OF THE SITE www.modusinternational.hr AND ITS AFFILIATED PAGES

 

It is prohibited to use this website and its content for any purpose that is not related to MODUS web shop, and in any way that is inconsistent with these Terms. The user confirms and guarantees that they will use this site in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations, including, without limitation, those relating to the Internet, e-mail(s), and data privacy.

 

Web site users confirm and guarantee that they will use / consume content from MODUS Web Shop in a manner which is in accordance with these Terms. Usage that is not in accordance with these Terms is strictly prohibited, in which case Modus International Group is entitled to claim damages from the user, and is able to fully or partially restrict the provision of services.

 

 

REGISTRATION, AND CREATING A USER ACCOUNT

 

Registration or account creation is afforded to individuals or legal entities. By registering for MODUS Web Shop services, users receive account information (username and password). Registration on the MODUS Web Shop is not mandatory, nor will customers who register an account have additional benefits versus those who do not have a registered account. Registration is for the purpose of keeping records of desired items and / or personal data, which is then easily and quickly entered into processed on-line orders. Any and all adults and minors (with parental supervision,) may open an account, while orders / purchases are exclusively permitted to adults; thus parents or legal guardians may likewise make purchases on behalf of minors.   Modus International Group is void of any legal responsibility, should persons behave in a manner that is contrary to these Terms. Registered accounts are not transferable to third person.

The registered account of legal entities may be used only by the person who concluded the registration on behalf of the legal entity.

 

The following, is expressly forbidden: the use or usage of third person data and / or false representation on behalf of another legal entity, or private individual; transmitting registration or account information to third parties; the use of third person registration information; the use of MODUS Web Shop for sending or encouraging the spreading of unsolicited electronic communications (i.e., spam).

 

When filling out the registration form, MODUS Web Shop users are obliged to provide accurate, current and complete personal information, and to update the same in case of change. In the event of violation of these Terms of provision and their implementation, Modus International Group reserves the right, at its discretion, to deny registration or otherwise terminate accounts without any compensation of cost or damages. Upon successful registration, users will be notified and given instructions on how to confirm their registration, by e-mail.

Users are required to keep the details of their security password and account confidential, and are fully responsible for any / all damage caused by unauthorized use of their account.

 

If customers use the MODUS Web Shop as unregistered users, they must ensure that all data submitted during the conclusion of their Purchase Agreement is valid, and that they accept all aforesaid conditions.

 

These Conditions are published on December 2, 2015, at www.modusinternational.hr

 

 

American Express Visa MasterCard Verified By Diners Maestro American Express – Jamstvo sigurne online kupnje MasterCard® SecureCode™ Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway